slider image 2 slider image 2 slider image 3
Ο απώτερος στόχος του έργου "Clean-Fuels" είναι η διερεύνηση των μειγμάτων καυσίμων που να διασφαλίζουν την ασφαλή και συνεχή λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο “Clean-Fuels” εστιάζει στα κάτωθι:

image 1
Διεξοδική μελέτη συνδυασμένης καύσης για τα διάφορα είδη καυσίμων σε μια πιλοτική μονάδα κονιοποιημένου καυσίμου (20 kW).
image 2
Τη πειραματική διερεύνηση της ήπιας πυρόλυσης σε μονάδα δυναμικότητας 100 kg/h.
image 3
Αξιολόγηση της συμπεριφοράς της τέφρας ως συνάρτηση του είδους του καυσίμου και των συνθηκών της διεργασίας της καύσης:

i) δίνοντας την πρέπουσα προσοχή σε θέματα επικαθήσεων, διάβρωσης και επιστρώσεων καθώς και
ii) λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς για την απόρριψη ή τη δυνατότητα αξιοποίησης των στερεών υπολειμμάτων καύσης.
image 4
Διάδοση των αποτελεσμάτων και της επίδρασης αυτών στην κοινωνία.

Αμφότερα τα πειραματικά και υπολογιστικά αποτελέσματα θα συμβάλουν στην εμβάθυνση της γνώσης των υποκείμενων μηχανισμών που επικρατούν κατά τη διεργασία της μεικτής καύσης λιγνίτη με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν υποστεί επεξεργασία ήπιας πυρόλυσης καθώς και των στερεών ανακτηθέντων καυσίμων (RDF). Η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή κατασκευαστή ατμοηλεκτρικών σταθμών στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό, θα μελετηθεί η συνδυασμένη καύση άνθρακα με μια σειρά εναλλακτικών καυσίμων σε λέβητες κονιοποιημένου καυσίμου.


Με τη χρηματοδότηση:xrimatodotes ekt diaviou gget espa

H χρήση νέων εναλλακτικών καυσίμων δημιουργεί αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα η επίλυση τους να προϋποθέτει καλή και λεπτομερή γνώση της συμπεριφοράς τους κατά την καύση τους. Το έργο "Clean-Fuels" σκοπεύει να διεξάγει δοκιμές υπό ρεαλιστικές συνθήκες, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη θερμοχημική μετατροπή αυτών των καυσίμων.

Περισσότερα

 

eketa-logo

eketa-logo